Guna – značenje

Reč GUNA u prevodu znači kvalitet i nosi sa sobom različite indikacija u zavisnosti od konteksta u kom se koristi. U hindu filozolfiji, guna predstavlja tri tendencije unutar manifestovane prirode. GUNA se prevodi i kao karakteristika ili odlika sve (stvorene ili manifestovane) materije, njen esencijalni kvalitet.

Bhagavad Gita o Gunama

U Bhagavad Gita stoji da je iz satve rođeno znanje, iz rađasa želje a iz tamasa neznanje!

Satva je Znanje

Znanje se poredi sa svetlom, svetlo koje nam obasjava put, pokazuje pravac i koje nam pomaže izbeći spoticanja i bolna iskustva. Primarne satva planete su Sunce (izvor sveg svetla i života) i Mesec (koje reflektuje svetlo Sunca i sija u mraku). Njih često zovemo i svetleća tela. Preostaje Jupiter kao treća satva graha. Jupiter je signifikator Boga u čartu, znanja i svih blagoslova. Iz aspekta svetla ili vida, Sunce i Mesec predstavljaju desno i levo oko (obrnuto kod žena) dok Jupiter predstavlja treće ili duhovno oko.

Rađas su Želje

Najveći broj astroloških konsultacija danas motivisano je rađasom i izražava se kroz želje. Dve rađas planete su Merkur i Venera čime pokrivaju najučestalija pitanja i to su: posao, karijera i finansije – signifikator Merkur;  i partnerski odnosi i brak, generalno odnosi sa drugima – signifikator Venera. 

Tamas je Neznanje

I konačno, ne kažu bez razloga da je neznanje uzrok svih boljki i sve patnje. Neznanje je manifestacija tamas gune. Planete koje su dominantno tamas guna su malefici. Mars zbog svoje vatrene prirode tj. Agni tatve, Mars predstavlja ljutnju i bes koji odnose zdrav razum i dobru procenu za koje je signifikator Jupiter (bes uništava znanje). Saturn (je planeta patnje, njegov primarni cilj jeste da osigura da živimo dovoljno dugo kako bi iskusili efekte svih karmi). Čvorovi Rahu i Ketu po svojoj prirodi suprotne su svetlo i predstavljaju eklipse svetlećih tela, Sunca i Meseca.

Gune planeta:

Satva guna: Sunce, Mesec i Jupiter
Rađas guna: Merkur i Venera
Tamas guna: Mars, Saturn, Rahu i Ketu

Odlike guna:

Satva guna nosi kvalitet balansa, dobrote, saosećanja, mira, plemenitosti i harmonije;

Rađas guna nosi kvalitet strasti, delovanja, kretanje i nemir, pun želja i htenja;

Tamas guna pokazuje kvalitete nečistoće, neznanja, negativnosti, tromosti i inercije, apatije, nasilja i nereda.

Pandit Sanđaj Rath u svojoj knjizi Zbirka radova u Vedskoj astrologiji navodi:

“Guna je stanje bivanja tela, ili elementa sastavljenog od osnovnih oblika postojanja. U pitanju je mera energije, kao i priroda kretanja. Ukoliko je kretanje balansirano, onda se ono može nastaviti bez otpora na neograničeno vreme, poput vekovne rotacije planeta oko Sunca. Ovakva tela poseduju Satva gunu, ili kvalitet dobrote, u velikoj meri koja čini da se ovo savršeno kretanje nastavlja kroz dug vremenski period. Upravo iz ovog razloga Parašara podučava da planete poseduju dobrotu koja je uzrokovala to da upravo one predstavljaju Dasavatara (deset oblika Višnua – Održavalac, ili otelotvorenje Dobrote). Druga tela imaju tendenciju ubrzavanja kada imaju višak energije,  i potom usporavanja zbog potrošene energije sve dok ne dođu do potpunog mirovanja. Proces neravnomernog kretanja se zove Rađas guna i znak je života (Brahma – Stvaralac). Tačka u kojoj planete dođu u stanje mirovanja i postanu nepokretne  zove se Tamas guna i stanje je nalik smrti (Šiva – Uništitelj).

Iz heliocentrične tačke gledišta, planete poseduju Satva gunu, ali se ovo menja ako posmatramo iz geocentrične tačke gledišta,  odakle nalazimo da planete ubrzavaju, usporavaju i dolaze u stanje mirovanja.” – knjiga Zbirka radova u Vedskoj astrologiji autora Sanđaj Ratha sada je prevedena i na srpski jezik.

om tat sat

Spread the love

Preuzmite besplatno poglavlje!


Preuzmite poglavlje knjige tako što ćete uneti Vaše podatke u naznačena polja. 

Truths about the sun signs

Grab a sample!

Subscribe to receive a free sample chapter of the Book!