third house

Rahu or Ketu in the Third house

  लग्नात्तृतीये राहुकेत्वोः फलम् lagnāttṛtīye rāhuketvoḥ phalam lagnād Lagna or Ascendant, tṛtīye third, rāhuketvo phalam fruits or results of the Rahu or Ketu Translation: The results of the Rahu or Ketu in the third house.

Spread the love

Saturn in the Third house

लग्नात्तृतीये शनिफलम् lagnāttṛtīye śaniphalam lagnād Lagna or Ascendant, tṛtīye third, śaniphalam fruits or results of the Saturn Translation: The results of the Saturn in the third house.   भ्रातृहानिकारकः॥ १०॥ अदृष्टः दुर्वृत्तः॥ ११॥ उच्चस्वक्षेत्रे भ्रातृवृद्धिः॥ १२॥ तत्रपापयुते भ्रातृद्वेषी॥ १३॥   bhrātṛhānikārakaḥ || 10|| adṛṣṭaḥ durvṛttaḥ || 11|| uccasvakṣetre bhrātṛvṛddhiḥ || 12|| tatrapāpayute bhrātṛdveṣī || 13|| …

Saturn in the Third house Read More »

Spread the love

Venus in the Third house

लग्नात्तृतीये भृगुफलम् lagnāttṛtīye bhṛguphalam lagnād Lagna or Ascendant, tṛtīye third, bhṛguphalam fruits or results of the Venus Translation: The results of the Venus in the third house.     अतिलुब्धः दाक्षिण्यवान् भ्रातृवृद्धिः संकल्पसिद्धिः पश्चात् सहोदराभावः॥ २०॥ क्रमेण भ्रातृतत्परः वित्तभोगपरः॥ २१॥ भावाधिपे बलयुते उच्चस्वक्षेत्रे भ्रातृवृद्धिः दुःस्थाने पापयुते भ्रातृनाशः॥ २२॥   atilubdhaḥ dākṣiṇyavān bhrātṛvṛddhiḥ saṁkalpasiddhiḥ paścāt sahodarābhāvaḥ …

Venus in the Third house Read More »

Spread the love

bhRigu sūtram – Mars in the Third House

लग्नात्तृतीये भौमफलम् lagnāttṛtīye bhaumaphalam lagnād Lagna or Ascendant, tṛtīye third, bhaumaphalam fruits or results of the Mars Translation: The results of the Mars in the third house.   स्वस्त्री व्यभिचारिणी॥ १६॥ शुभदृष्टे न दोष अनुजहीनः॥ १७॥ द्रव्यलाभः॥ १८॥ राहुकेतुयुते वेश्यासंगमः॥ १९॥ भ्रातृद्वेषी क्लेशयुतः शुभगः॥ २०॥ अल्पसहोदरः॥ २१॥ पापयुते पापवीक्षणेन भ्रातृनाशः॥ २२॥ उच्चस्वक्षेत्रे शुभयुते भ्राता दीर्घयुः …

bhRigu sūtram – Mars in the Third House Read More »

Spread the love