seventh house

Rahu or Ketu in the Seventh house

लग्नात्सप्तमे राहुकेत्वोः फलम् lagnātsaptame rāhuketvoḥ phalam lagnād Lagna or Ascendant, saptame seventh, rāhuketvo phalam fruits or results of the Rahu or Ketu Translation: The results of the Rahu or Ketu in the seventh house.

Spread the love

Saturn in the Seventh house

  लग्नात्सप्तमे शनिफलम् lagnātsaptame śaniphalam lagnād Lagna or Ascendant, saptame seventh, śaniphalam fruits or results of the Saturn Translation: The results of the Saturn in the seventh house.

Spread the love

Venus in the Seventh house

लग्नात्सप्तमे भृगुफलम् lagnātsaptame bhṛguphalam lagnād Lagna or Ascendant, saptame seventh, bhṛguphalam fruits or results of the Venus Translation: The results of the Venus in the seventh house.   अतिकामिकः मुखचुम्बकः॥ ३७॥ अर्थवान् परदाररतः वाहनवान् सकलकार्यनिपुणः स्त्रीद्वेषी सत्प्रधान जनबन्धुकलत्रः॥ ३८॥ पापयुते शत्रुक्षेत्रे अरिनीचगे कलत्रनाशः॥ ३९॥ विवाहद्वयम्॥ ४०॥ बहुपापयुते अनेककलत्रान्तर प्राप्तिः॥ ४१॥ पुत्रहीनः॥ ४२॥ शुभयुते उच्चे स्वक्षेत्रे …

Venus in the Seventh house Read More »

Spread the love

Mars in the Seventh House

लग्नात्सप्तमे भौमफलम् lagnātsaptame bhaumaphalam lagnād Lagna or Ascendant, saptame seventh, bhaumaphalam fruits or results of the Mars Translation: The results of the Mars in the seventh house.   स्वदार पीडा॥ ५४॥ पापार्ते पापयुतेन च स्वर्क्षे स्वदार हानिः॥ ५५॥ शुभयुते जीवति पत्यौ स्त्रीनाशः॥ ५६॥ विदेशपरः॥ ५७॥ उच्चमित्र स्वक्षेत्र शुभयुते पपक्षेत्रे ईक्षणवशात्कलत्र नाशः॥ ५८॥ अथवा चोरव्यभिचार मूलेन …

Mars in the Seventh House Read More »

Spread the love