bhRigu sūtram – Mars in the Fourth House

लग्नाच्चतुर्थे भौमफलम् lagnāccaturthe bhaumaphalam lagnād Lagna or Ascendant, caturthe forth, bhaumaphalam fruits or results of the Mars Translation: The results of the Mars in the fourth house.   ग्रहच्छिद्रम्॥ २६॥ अष्टमे वर्षे पित्रारिष्टं मातृरोगी॥ २७॥ सौम्ययुते परगृहवासः॥ २८॥ निरोगशरिरि क्षेत्रहीनः धनधान्यहीनः जीर्णगृहवासः॥ २९॥ उच्चे स्वक्षेत्रे शुभयुते मित्रक्षेत्रे वाहनवान् क्षेत्रवान् मातृदीर्घयुः॥ ३०॥ नीचर्क्षे पापमृत्युयुते मातृनाशः॥ ३१॥ …

bhRigu sūtram – Mars in the Fourth House Read More »

Spread the love