mother

Saturn in the Fourth house

  लग्नाच्चतुर्थे शनिफलम् lagnāccaturthe śaniphalam lagnād Lagna or Ascendant, caturthe fourth, śaniphalam fruits or results of the Saturn Translation: The results of the Saturn in the fourth house.   मातृहानिः द्विमातृवान्॥ १४॥ सौख्यहानिः निर्धनः॥ १५॥ उच्चस्वक्षेत्रे न दोष॥ १६॥ अश्वान्दोलाद्यवरोही॥ १७॥ लग्नेशेमन्दे मातृदीर्घयुः॥ १८॥ सौख्यवान्॥ १९॥ रन्ध्रेशयुक्ते मत्ररिष्टम्॥ २०॥ सुखहानिः॥ २१॥ mātṛhāniḥ dvimātṛvān || 14|| …

Saturn in the Fourth house Read More »

Spread the love

Venus in the Fourth house

  लग्नाच्चतुर्थे भृगुफलम् lagnāccaturthe bhṛguphalam lagnād Lagna or Ascendant, caturthe fourth, bhṛguphalam fruits or results of the Venus Translation: The results of the Venus in the fourth house.

Spread the love

Jupiter in the Fourth house

  लग्नाच्चतुर्थे गुरुफलम् lagnāccaturthe guruphalam lagnād Lagna or Ascendant, caturthe fourth, guruphalam fruits or results of the Jupiter Translation: The results of the Jupiter in the fourth house.

Spread the love

bhRigu sūtram – Mars in the Fourth House

लग्नाच्चतुर्थे भौमफलम् lagnāccaturthe bhaumaphalam lagnād Lagna or Ascendant, caturthe forth, bhaumaphalam fruits or results of the Mars Translation: The results of the Mars in the fourth house.   ग्रहच्छिद्रम्॥ २६॥ अष्टमे वर्षे पित्रारिष्टं मातृरोगी॥ २७॥ सौम्ययुते परगृहवासः॥ २८॥ निरोगशरिरि क्षेत्रहीनः धनधान्यहीनः जीर्णगृहवासः॥ २९॥ उच्चे स्वक्षेत्रे शुभयुते मित्रक्षेत्रे वाहनवान् क्षेत्रवान् मातृदीर्घयुः॥ ३०॥ नीचर्क्षे पापमृत्युयुते मातृनाशः॥ ३१॥ …

bhRigu sūtram – Mars in the Fourth House Read More »

Spread the love

Preuzmite besplatno poglavlje!


Preuzmite poglavlje knjige tako što ćete uneti Vaše podatke u naznačena polja. 

Truths about the sun signs

Grab a sample!

Subscribe to receive a free sample chapter of the Book!