Mercury

Mercury in the Sixth House

लग्नात्षष्ठे बुधफलम् lagnātṣaṣṭhe budhaphalam lagnād Lagna or Ascendant, ṣaṣṭhe sixth, budhaphalam fruits or results of the Mercury Translation: The results of the Mercury in the sixth house.   राजपूज्यः विद्याविघ्नः दाम्भिकः विवादशूरः॥ ४१॥ त्रिंशद्वर्षे बहुराजस्नेहो भवति॥ ४२॥ पत्रादिलोखकः॥ ४३॥ कुजर्क्षे नीलकुष्ठादिरोगी॥ ४४॥ शनिराहुयुते केतुयुते वातशूलादिरोगी जातिशत्रुकलहः॥ ४५॥ भावाधिपे बलयुते जातिप्रबलः॥ ४६॥ अरिनीचर्क्षे जातिक्षयः॥ ४७॥   …

Mercury in the Sixth House Read More »

Spread the love

Mercury in the Fifth house

लग्नात्पंचमे बुधफलम् lagnātpaṁcame budhaphalam lagnād Lagna or Ascendant, paṁcame fifth, budhaphalam fruits or results of the Mercury Translation: The results of the Mercury in the fifth house.   मातुलगण्डःमात्रदिसौख्यंपुत्र विघ्नमेधवी मधुरभाषी बुद्धिमान्॥ ३८॥ भावाधिपे पापयुते बलहीने पुत्रनाशः॥ ३९॥ अपुत्र दत्तपुत्रप्राप्तिः पापकर्मी मंत्रवादी॥ ४०॥   mātulagaṇḍaḥmātradisaukhyaṁputra vighnamedhavī madhurabhāṣī buddhimān || 38|| bhāvādhipe pāpayute balahīne putranāśaḥ || …

Mercury in the Fifth house Read More »

Spread the love

Mercury in the Fourth House

लग्नाच्चतुर्थे बुधफलम् lagnāccaturthe budhaphalam lagnād Lagna or Ascendant, caturthe fourth, budhaphalam fruits or results of the Mercury Translation: The results of the Mercury in the fourth house.   हस्तचापल्यवान् धैर्यवान् विशालाक्षः पितृमतृसौख्ययुतः॥ ३२॥ जानवान् सुखी॥ ३३॥ शोडशवर्षे द्रव्यापहाररूपेण अनेक वाहनवान्॥ ३४॥ भावाधिपे बलयुते आन्दोलिका प्राप्तिः॥ ३५॥ राहुकेतुशनियुते वाहनारिष्टवान्॥ ३६॥ क्षेत्रसुखवर्जितः बन्धुकुलद्वेषी कपटी॥ ३७॥   hastacāpalyavān …

Mercury in the Fourth House Read More »

Spread the love

Mercury in the Third house

लग्नात् तृतीये बुधफलम् lagnāt tṛtīye budhaphalam lagnād Lagna or Ascendant, tṛtīye third, budhaphalam fruits or results of the Mercury Translation: The results of the Mercury in the third house.   भ्रातृमान् बहुसौख्यवान्॥ २५॥ पंचदशवर्षे क्षेत्रपुत्रयुतः॥ २६॥ धनलाभवान्॥ २७॥ सद्गुणशाली॥ २८॥ भावाधिपे बलयुते दीर्घयुः धैर्यवान्॥ २९॥ भावाधिपे भ्रातृपीडा भीतिमान्॥ ३०॥ बलयुते भ्राता दीर्घयुः॥ ३१॥   bhrātṛmān …

Mercury in the Third house Read More »

Spread the love

Mercury in the Second House

लग्नाद् द्वितीये बुधफलम् lagnād dvitīye budhaphalam lagnād Lagna or Ascendant, dvitīye second, budhaphalam fruits or results of the Mercury Translation: The results of the Mercury in the second house.   पुत्र समृद्धिः वाचालकः वेदशस्त्रविचक्षणः संकल्पसिद्वया संयुतः धनी गुणाढ्यः सद्गुणी पंचदशवर्शे बहुविद्यावान्॥ १८॥ बहुलाभप्रदः॥ १९॥ पापयुते पापक्षेत्रे अरिनीचगे विद्याविहीनः॥ २०॥ क्रूरत्ववान् पवनव्याधिः॥ २१॥ शुभयुतेवीक्षणाद्धनी॥ २२॥ विद्यावान्॥ …

Mercury in the Second House Read More »

Spread the love