longevity

Rahu or Ketu in the Eighth house

  लग्नादष्टमे राहुकेत्वोः फलम् lagnādaṣṭame rāhuketvoḥ phalam lagnād Lagna or Ascendant, aṣṭame eighth, rāhuketvo phalam fruits or results of the Rahu or Ketu Translation: The results of the Rahu or Ketu in the eighth house.

Spread the love

Saturn in the Eighth house

  लग्नादष्टमे शनिफलम् lagnādaṣṭame śaniphalam lagnād Lagna or Ascendant, aṣṭame eighth, śaniphalam fruits or results of the Saturn Translation: The results of the Saturn in the eighth house.   त्रिपादायुः दरिद्री शूद्रस्त्रीरतः सेवकः॥ ३७॥ उच्चस्वक्षेत्रे दीर्घयुः॥ ३८॥ अरिनीचगे भावाधिपे अल्पायुः॥ ३९॥ कष्टान्नभोगी॥ ४०॥   tripādāyuḥ daridrī śūdrastrīrataḥ sevakaḥ || 37|| uccasvakṣetre dīrghayuḥ || 38|| arinīcage …

Saturn in the Eighth house Read More »

Spread the love

Mercury in the Eighth House

लग्नादष्टमे बुधफलम् lagnādaṣṭame budhaphalam lagnād Lagna or Ascendant, aṣṭame eighth, budhaphalam fruits or results of the Mercury Translation: The results of the Mercury in the eighth house.   आयुकारकः बहुक्षेत्रेवान्॥ ५७॥ सप्तपुत्रवान्॥ ५८॥ पंचविंशतिवर्षे अनेकप्रतिष्ठासिद्धिः॥ ५९॥ कीर्तिप्रसिद्धिः॥ ६०॥ भावाधिपे बलयुतेपूर्नयुः॥ ६१॥ अरिनीचपापयुते अल्पायुः॥ ६२॥ अथवा उच्चस्वक्षेत्रे वा शुभयुते पूर्णयुः॥ ६३॥   āyukārakaḥ bahukṣetrevān || 57|| …

Mercury in the Eighth House Read More »

Spread the love