Jupiter in the Twelfth house

लग्नाद्द्वादशे गुरुफलम् lagnāddvādaśe guruphalam lagnād Lagna or Ascendant, dvādaśe twelfth, guruphalam fruits or results of the Jupiter Translation: The results of the Jupiter in the twelfth house.   निर्धनः पठितः अल्पपुत्रः गणितशास्त्रजः सम्भोगी॥ ५४॥ ग्रन्थिव्रणी अयोग्यः॥ ५५॥ शुभयुते उच्चस्वक्षेत्रे स्वर्गलोकप्राप्तिः॥ ५६॥ पापयुते पापलोकप्राप्तिः॥ ५७॥ धर्ममूलेन धनव्ययः ब्राह्मणस्त्रीसम्भोगी गर्भिनीसम्भोगमी॥ ५८॥   nirdhanaḥ paṭhitaḥ alpaputraḥ gaṇitaśāstrajaḥ sambhogī …

Jupiter in the Twelfth house Read More »

Spread the love