eleventh house

Rahu or Ketu in the Eleventh house

लग्नादेकादशे राहुकेत्वोः फलम् lagnādekādaśe rāhuketvoḥ phalam lagnād Lagna or Ascendant, ekādaśe eleventh, rāhuketvo phalam fruits or results of the Rahu or Ketu Translation: The results of the Rahu or Ketu in the eleventh house.

Spread the love

Saturn in the Eleventh house

  लग्नादेकादशे शनिफलम् lagnādekādaśe śaniphalam lagnād Lagna or Ascendant, ekādaśe eleventh, śaniphalam fruits or results of the Saturn Translation: The results of the Saturn in the eleventh house.     बहुधनी विघ्नकरः भूमिलाभः राजपूजकः॥ ४६॥ उच्चे स्वक्षेत्रे वा विद्वान्॥ ४७॥ महाभाग्ययोगः बहुधनी वाहनयोगः॥ ४८॥   bahudhanī vighnakaraḥ bhūmilābhaḥ rājapūjakaḥ || 46|| ucce svakṣetre vā vidvān …

Saturn in the Eleventh house Read More »

Spread the love

Venus in the Eleventh house

लग्नादेकादशे भृगुफलम् lagnādekādaśe bhṛguphalam lagnād Lagna or Ascendant, ekādaśe eleventh, bhṛguphalam fruits or results of the Venus Translation: The results of the Venus in the eleventh house.

Spread the love

Jupiter in the Eleventh house

लग्नादेकादशे गुरुफलम् lagnādekādaśe guruphalam lagnād Lagna or Ascendant, ekādaśe eleventh, guruphalam fruits or results of the Jupiter Translation: The results of the Jupiter in the eleventh house.   विद्वान् धनवान् बहुलाभवान् द्वात्रिंशद्वर्षे अश्वारूढः॥ ५०॥ अनेक प्रतिष्ठासिद्धिः॥ ५१॥ शुभपापयुते गजलाभः॥ ५२॥ भाग्यवृद्धिः चन्द्रयुते निक्षेपलाभः॥ ५३॥   vidvān dhanavān bahulābhavān dvātriṁśadvarṣe aśvārūḍhaḥ || 50|| aneka pratiṣṭhāsiddhiḥ || …

Jupiter in the Eleventh house Read More »

Spread the love