disease

Jupiter in the Eighth house

लग्नादष्टमे गुरुफलम् lagnādaṣṭame guruphalam lagnād Lagna or Ascendant, aṣṭame eighth, guruphalam fruits or results of the Jupiter Translation: The results of the Jupiter in the eighth house.   अल्पायुः नीचकृत्यकारी॥ ३८॥ पापयुते पतितः॥ ३९॥ भावाधिपे सुभयुते रन्ध्रे दीर्घयुः॥ ४०॥ बलहीने अल्पायुः॥ ४१॥ पापयुते सप्तदशवर्षदुपरि विधवासंगमो भवति॥ ४२॥ उच्चस्वक्षेत्रे दीर्घयुः बलहीनः अरोगी योगपौरुषः विद्वान् वेदशास्त्रविचक्षणः॥ ४३॥ …

Jupiter in the Eighth house Read More »

Spread the love

Jupiter in the Sixth house

लग्नात्षष्ठे गुरुफलम् lagnātṣaṣṭhe guruphalam lagnād Lagna or Ascendant, ṣaṣṭhe sixth, guruphalam fruits or results of the Jupiter Translation: The results of the Jupiter in the sixth house.   शत्रुक्षयः जातिवृद्धिः पौत्रादिदर्शनं व्रणशरीरः शुभयुते रोगाभावः॥ ३२॥ पापयुते पापक्षेत्रे वातशैत्यादिरोगः॥ ३३॥ मन्दक्षेत्रे राहुयुते महारोगः॥ ३४॥   śatrukṣayaḥ jātivṛddhiḥ pautrādidarśanaṁ vraṇaśarīraḥ śubhayute rogābhāvaḥ || 32|| pāpayute pāpakṣetre vātaśaityādirogaḥ …

Jupiter in the Sixth house Read More »

Spread the love