children

Saturn in the Fifth house

लग्नात्पंचमे शनिफलम् lagnātpaṁcame śaniphalam lagnād Lagna or Ascendant, paṁcame fifth, śaniphalam fruits or results of the Saturn Translation: The results of the Saturn in the fifth house.   पुत्रहीनः अतिदरिद्री दुर्वृत्तः दत्तपुत्री॥ २२॥ स्वक्षेत्रे स्त्रीप्रजासिद्धिः॥ २३॥ गुरुदृष्टे स्त्रीद्वयम्॥ २४॥ तत्र प्रथमापुत्रा द्वितीया पुत्रवती॥ २५॥ बलयुते मन्दे स्त्रीभिर्युक्तः॥ २६॥   putrahīnaḥ atidaridrī durvṛttaḥ dattaputrī || 22|| …

Saturn in the Fifth house Read More »

Spread the love

Venus in the Fifth house

  लग्नात्पंचमे भृगुफलम् lagnātpaṁcame bhṛguphalam lagnād Lagna or Ascendant, paṁcame fifth, bhṛguphalam fruits or results of the Venus Translation: The results of the Venus in the fifth house.

Spread the love

Jupiter in the Fifth house

लग्नात्पंचमे गुरुफलम् lagnātpaṁcame guruphalam lagnād Lagna or Ascendant, paṁcame fifth, guruphalam fruits or results of the Jupiter Translation: The results of the Jupiter in the fifth house.   बुद्धिचातुर्यवान् विशालेक्षणः वाग्मी प्रतापी अन्नदानप्रियः कुलप्रियः अष्टादशवर्षे राजद्वारेण सेनाधिपत्य योगः॥ २४॥ पुत्रसमृद्धिः॥ २५॥ भावाधिपे बलयुते पापक्षेत्रे अरिनीचगे पुत्रनाशः॥ २६॥ एकपुत्रवान्॥ २७॥ धनवान्॥ २८॥ राजद्वारे राजमूलेन धनव्ययः॥ २९॥ …

Jupiter in the Fifth house Read More »

Spread the love

bhRigu sūtram – Mars in the Fifth house

लग्नात्पंचमे भौमफलम् lagnātpaṁcame bhaumaphalam lagnād Lagna or Ascendant, paṁcame fifth, bhaumaphalam fruits or results of the Mars Translation: The results of the Mars in the fifth house.   निर्धनः पुत्राभावः दुर्मार्गी राजकोपः॥ ३४॥ षष्ठवर्षे आयुधेन किंचिदण्डकालः॥ ३५॥ दुर्वसन जानशीलवान्॥ ३६॥ मायावादी॥ ३७॥ तीक्षणधीः॥ ३८॥ उच्चे स्वक्षेत्रे पुत्रसमृद्धिः अन्नदान्प्रियः॥ ३९॥ राजाधिकारयोगः शत्रुपीडा॥ ४०॥ पापयुते पापक्षेत्रे पुत्रनाशः॥ …

bhRigu sūtram – Mars in the Fifth house Read More »

Spread the love