om dakshinamurtiratharom

Marana karaka stan
Marana karaka stan je već dugo vremena goruća tema mnogih astroloških debata. Ubraja se u red gotovo nezaobilaznih prediktivnih tehnika Vedske astrologije. Iako se marana karaka stan (nadalje MKS) odnosi na poziciju graha u pojedinim bhavama, ova tehnika ima nekoliko nivoa primene.
Marana karaka sthan u bukvalnom prevodu znači mesto gde graha umire ili biva usmrćena. Drugim rečima, za svaku grahu postoji bhava u kojoj značenja ili karakatve date grahe bivaju uništena, i smatra se najnepovoljnijom pozicijom za datu grahu.

Marana karaka sthan za svaku grahu

Surja 12. bhava
Ćandra 8. bhava
Mangal 7. bhava
Budha 4. i 7. bhava
Guru 3. bhava
Šukra 6. bhava
Šani 1. bhava
Rahu 9. bhava
Ketu 4. i 2. bhava

Osnovni razlozi za ovako radikalne efeke koje graha u MKS manifestuje, jeste posve suprotna priroda karakatvi grahe i bhave u datom slučaju. Naime, Surja se nalazi u MKS u XII bhavi. Surja je izvor svega, svih materijalnih vrednosti koje manifestuje kroz 12 aditja, kao i izvor naše svesti o sebi, naš ego ili naše Ja. XII bhava je po svojoj prirodi potpuno suprotna bhava i mesto gubitaka, troškova i mesto stalnog davanja. MKS u ovo slučaju pokazuje stalne gubitke ili troškove, dok onaj koji daje biva lišen svih sredstava, dok sama definicija onog što se dešava zavisi od emocija koje imamo u vreme datih dešavanja.

Na sličan način je Šukra MKS u VI bhavi ili bhavi celibata i neprijatelja koja je posve suprotna prirodi Šukre čija osnovna značenja su brak, ljubav i harmonija. Posve suprotno Mangalu koji nosi isti efekat u VII bhavi za koju je Šukra glavni signifikator. Graha borbe, rata, celibata, glavni vojskovođa (u planetarnom kabinetu), graha parakrame u bhavi braka proizvodi efekte MKS. Osoba će i u braku biti pobornik celibata i neretko će biti isprvocirana da uđe u konflikte.

Šani nosi efekat MKS kada je postavljen na Lagni jer je predstavnik bolesti i tuge postavljen na Lagni koja predstavlja dehu (telo) i vitalnost. Ipak budući da MKS usmrćuje samo grahu ovde dolazimo do prvog iznimka u odnosu na osnovnu postavku principa MKS ili da su malefik planete povoljne za osobu kada su postavljene u ovim bhavama. Ipak ovom treba pristupiti sa dozom opreza, jer ono što se u osnovi dešava jeste slabljenje malefika u ovim pozicijama i umanjenje tamasa u osobi, ali sami proces u toku kog se ova transformacija dešava se neretko oseti kao teško ili neugodno iskustvo. Dakle, govorimo o Šaniju, Mangalu, Rahuu na prvom mestu i koji efekti se mogu očekivati. Veruje se da Šani na lagni donosi jako puno tuge i bolesti osobi ali i da zbog marana karaka sthana tuga umire i ovi ljudi zapravo mogu da podnesu više tuge kao i poteškoća. Osobe sa Saturnom na lagni često budu bolešljive, neretko u ranom detinjstvu, kroz bolesti jača i imunološki sistem što kao krajnji rezultat daje snažnije telo.

Po istom principu Mangal u VII bhavi daje da osoba ima dobro srce; Rahu u IX bhavi može potpuno transformisati osobu u duhovnom pravcu, posebno u čartovima gde Rahu nosi funkciju atmakarake.

Budući da pominjemo iznimke, bitno je i ukazati na bitnost logične primene osnovnih đotiš principa. Naime, ista planeta u MKS sigurno neće doneti iste efekta za različite lagne. Na primer: Šukra ili Venera u MKS u VI bhavi za vrišabha (bik) lagnu donosi bitnije zdravstvene probleme budući da je vladar lagne zapravo podržao/osnažio VI bhavu a ne lagnu i osoba može patiti od stomačnih problema, problema sa bubrezima i sl. Ista pozicija Šukre u slučaju tula lagne može dovesti do Viprita rađa joge (vladar dhustana postavljen u drugoj dhustana bhavi). Isto važi i za Jupitera u MKS u III bhavi. Naime u slučaju Danu lagne, vladar lagne kao i vladar IV bhave su nepovoljno postavljeni za date bhave; dok u slučaju Mina lagne, vladari lagne i X bhave su postavljeni u upačaja sthanu i osoba se vremenom menja usled faktora slobodne volje.

Dve grahe oko čijeg MKS neretko nastaje konfuzija i podeljena mišljenja jesu Budha i Ketu. Budha se smatra u MKS kada je postavljen u IV i VII bhavi. Ketu je mokša karaka i njegova pozicija u kući novca i finansija je poput smrti za monaha/sanjasija, gde važi izraka „lakše je kamili proći kroz iglene uši nego bogatome u carstvo nebesko“. Na sličan način, Ketuova značenja su u suprotnosti sa komforom četvrte kuće.

Remedijalne mere
Marana karaka stan je posebno neugodan i potencijalno opasan kada je pod aflikcijama drugih malefika ili u neprijateljskim znacima. Osim toga, planetarni periodi ili daše mogu jasno ukazati na vreme aktivacije ovih rezultata.
Za planete u MKS savetuje se obožavanje Pratijadi devate bhava karake za kuću u kojoj se planeta nalazi. Npr. za Mangala u sedmoj kući savetuje se obožavanje pratijadi devate Šukre (Šukra je karaka za sedmu kuću) ili Lakšmi.
Lista planeta i pratijadi devata: Surja – Šiva, Ćandra – Gouri, Mangal – Rudra, Budha – Narajan, Guru – Sadašiva, Šukra – Indra/Lakšmi, Šani – Prađapati. Rahu i Ketu nisu uključeni budući da nisu karake za neku od dvanaest bhava.

Čart Šri Rama (čart prikazan na vrhu stranice)

U čartu Šri Rama možemo videti da se Mangal nalazi u sedmoj kući u MKS. Mars kao planeta celibata i rata u sedmoj kući braka pokazuje probleme u braku i celibat/odvojenost od partnera. Dobro je poznato da je Šri Ram, iako Višnu avatar, morao proći kroz patnju odvojenosti od svoje voljene Lakšmi.
Pogledajmo samo neke od faktora koji su pridoneli intenzitetu ove planetarne kombinacije. Mangal je egzaltiran u sedmoj kući kao vladar pete i desete kuće, od kojih će deseta kuća biti snažnije usled snage znaka (Mangal se nalazi u parnom znaku i samim tim Meša postaje snažniji od Vriščika). Ovo ukazuje na to da su se nepovoljni rezultati MKS aktivirali u vreme kada je njegov otac hteo da mu prenese kraljevsko presto.
Rahu baca svoj malefičan graha drišti na Mangala iz šeste kuće neprijatelja. Rahu (lopov, demon) je izuzetno inteligentan i majstor obmane i jasno pokazuje prirodu osobe koja je sprovela otmicu Lakšmi (Ravana).

%d bloggers like this: