fbpx
Select Page
Gune – Značenje i astrološka interpretacija

Gune – Značenje i astrološka interpretacija

Guna – značenje

Reč GUNA u prevodu znači kvalitet i nosi sa sobom različite indikacija u zavisnosti od konteksta u kom se koristi. U hindu filozolfiji, guna predstavlja tri tendencije unutar manifestovane prirode (ili prakriti). GUNA se prevodi i kao karakteristika ili odlika sve (stvorene ili manifestovane) materije, njen esencijalni kvalitet.

***U horoskopu, guna osobe se gleda iz dvanaeste kuće!

Bhagavad Gita o Gunama

U Bhagavad Gita stoji da je iz satve rođeno znanje, iz rađasa želje a iz tamasa neznanje!

Imajući na umu da telo ide tamo gde ga um vodi, postaju daleko jasnije izreke da je znanje poput svetla u životu, svetla koje nam obasjava put, pokazuje pravac i koje nam pomaže izbeći bolna iskustva. Primarne satva planete su Sunce (izvor svetla i života) i Mesec (koje reflektuje svetlo Sunca i sija u mraku) koje često zovemo i svetleća tela. Preostaje Jupiter kao satva graha. Jupiter je signifikator Boga u čartu, znanja i svih blagoslova.

Najveći broj astroloških konsultacija danas motivisano je rađasom i izražava se kroz želje. Dve rađas planete su Merkur i Venera čime pokrivaju najučestalija pitanja i to su: posao, karijera i finansije – signifikator Merkur;  i partnerski odnosi i brak, generalno odnosi sa drugima – signifikator Venera. 

I konačno, ne kažu bez razloga da je neznanje uzrok svih boljki. Neznanje je manifestacija tamas gune. Planete koje su dominantno tamas guna su malefici. Mars zbog svoje vatrene prirode tj. Agni tatve, Mars predstavlja ljutnju i bes koji odnose zdrav razum i dobru procenu za koje je signifikator Jupiter (bes uništava znanje). Saturn (je planeta patnje, njegov primarni cilj jeste da osigura da živimo dovoljno dugo kako bi iskusili efekte svih karmi). Čvorovi Rahu i Ketu (kao dve tačke eklipse Meseca).

Gune planeta:

Satva guna: Sunce, Mesec i Jupiter
Rađas guna: Merkur i Venera
Tamas guna: Mars, Saturn, Rahu i Ketu

Odlike guna:

Satva guna nosi kvalitet balansa, dobrote, mira, plemenitosti i harmonije;

Rađas guna nosi kvalitet strasti, delovanja, kretanje i nemir, pun želja i htenja, egoizam;

Tamas guna pokazuje kvalitete nečistoće, neznanja, negativnosti, tromosti i inercije, apatije, nasilja i nereda.

Pandit Sanđaj Rath u svojoj knjizi Zbirka radova u Vedskoj astrologiji navodi:

“Guna je stanje bivanja tela, ili elementa sastavljenog od osnovnih oblika postojanja. U pitanju je mera energije, kao i priroda kretanja. Ukoliko je kretanje balansirano, onda se ono može nastaviti bez otpora na neograničeno vreme, poput vekovne rotacije planeta oko Sunca. Ovakva tela poseduju Satva gunu, ili kvalitet dobrote, u velikoj meri koja čini da se ovo savršeno kretanje nastavlja kroz dug vremenski period. Upravo iz ovog razloga Parašara podučava da planete poseduju dobrotu koja je uzrokovala to da upravo one predstavljaju Dasavatara (deset oblika Višnua – Održavalac, ili otelotvorenje Dobrote). Druga tela imaju tendenciju ubrzavanja kada imaju višak energije,  i potom usporavanja zbog potrošene energije sve dok ne dođu do potpunog mirovanja. Proces neravnomernog kretanja se zove Rađas guna i znak je života (Brahma – Stvaralac). Tačka u kojoj planete dođu u stanje mirovanja i postanu nepokretne  zove se Tamas guna i stanje je nalik smrti (Šiva – Uništitelj).

Iz heliocentrične tačke gledišta, planete poseduju Satva gunu, ali se ovo menja ako posmatramo iz geocentrične tačke gledišta,  odakle nalazimo da planete ubrzavaju, usporavaju i dolaze u stanje mirovanja.” – knjiga Zbirka radova u Vedskoj astrologiji autora Sanđaj Ratha sada je prevedena i na srpski jezik.

om tat sat

Spread the love

The Sun in the Third House

॥ भृगु सूत्रम्॥

|| bhṛgu sūtram ||

bhrigu 2

 

लग्नातृतीये रविफलम्

lagnātṛtīye raviphalam

lagnā Lagna or Ascedent; tṛtīye third; raviphalam fruits or results of Sun

Translation: The results of the Sun in the third house.

 

बुद्धिमान् अनुजरहितः ज्येष्ठनाशः ॥ ३३॥

पंचमे वर्षे चतुरश्टद्वादशवर्षे वा किंचित्पीदा॥ ३४॥

पापयुते क्रूरकर्ता॥ ३५॥

द्विभ्रातृमान् पराक्रमी॥ ३६॥

युद्धे शूरश्च॥ ३७॥

कीर्तिमान् निजधनभोगी॥ ३८॥

शुभयुते सोदरवृद्दिः॥ ३९॥

भावाधिपे बलयुते भ्रातृदीर्घयुः॥ ४०॥

पापयुते पापेक्षणवंशान्नाशः॥ ४१॥

शुभवीक्षनवशाद्धनवान् भोगी सुखी च॥ ४२॥

 

buddhimān anujarahitaḥ jyeṣṭhanāśaḥ || 33||

paṁcame varṣe caturaśṭadvādaśavarṣe vā kiṁcitpīdā || 34||

pāpayute krūrakartā || 35||

dvibhrātṛmān parākramī || 36||

yuddhe śūraśca || 37||

kīrtimān nijadhanabhogī || 38||

śubhayute sodaravṛddiḥ || 39||

bhāvādhipe balayute bhrātṛdīrghayuḥ || 40||

pāpayute pāpekṣaṇavaṁśānnāśaḥ || 41||

śubhavīkṣanavaśāddhanavān bhogī sukhī ca || 42||

 

buddhi intelligent, learned; mān to honour, respect; anuja younger, born after; rahita deserted, deprived; jyeṣṭha first, excellent; nāśa loss, death;

paṁcame fifth; varṣe year; catur four; aśṭa eight; dvādaśa twelve; varṣe year; or; kiṁcitpīdā mild bodily troubles;

pāpayute conjoined malefic; krūra cruel, inauspicious; kartā act, separation;

dvi two; bhrātṛmān brother or sister; parākramī to show courage, warrior;

yuddhe battle, fight, war; śūraśca strong or mighty, warrior, fighter;

śubhayute conjoined benefic or auspicious planet; sodara born from the same mother, brother; vṛddiḥ growth, prosperity;

bhāva house; adhipe lord; balayute endowed with strength, powerful; bhrātṛ brother; dīrghayu long longevity;

pāpayute conjoined or associated with malefic; pāpe malefic; kṣaṇa injuring, killing; vaṁśā family, lineage; nāśaḥ loss, destruction;

śubha benefic or auspicious; vīkṣa aspect; vaśā a cow; dhanavān wealthy; bhogī enjoying, eating; sukhī ca happy, plaesed.

 

Translation: If the Sun is in the third house, native will be intelligent, he will be deprived of younger brothers and his elder brothers will not survive. In his fifth, fourth, eight and twelfth year he will suffer from mild bodily troubles. If the Sun is conjoined with a malefic planet, native will do cruel deeds.

He will have two brothers  (*some opine that there is a mistake in original text and translate this as mother instead of brother, more on that in commentary) and will be valorous. He will be a brave fighter. He will have a good reputation and will enjoy his wealth. Is the Sun is associated with a benefic planet, brothers will be prosperous. If the lord of the third house is strong, the brother will be long lived.

It the Sun is associated with malefic the family will be destroyed. If the Sun is aspected with benefic (and has no malefic influence) there will be growth of family and native will be wealthy, will enjoy good life and will be happy.

 

 

Spread the love

Sunce u drugoj kući

॥ भृगु सूत्रम्॥

|| bhṛgu sūtram ||

Bhrigu

Ako je Sunce u drugoj kući, osoba će imati bolest u predelu usta (lica). Osoba će imati problema od strane države u svojoj dvadeset petoj godini i na račun toga može pretrpeti materijalne gubitke. Ovo se neće dogoditi ukoliko se Sunce nalazi u svom znaku (Lavu) ili u znaku egzaltacije (Ovan).

Ukoliko Sunce ima vezu sa malefik planetom, osoba može dobiti bolest očiju, imaće imalo znanja i generalno može imati loše zdravlje. Ukoliko je Sunce povezano sa benefik planetama, osoba će biti pošteđena svih prethodno pomenutih problema i biće bogata.

Ako je Sunce sa Merkurom osoba će mucati. Ukoliko je vladar druge kuće u svom znaku ili znaku egzaltacije, osoba će biti elokventna, imaće znanje o svetim spisima, biće učen i imaće dobar vid. Ovakva pozicija donosi Rađa jogu.

Spread the love

The Sun in the second house

॥ भृगु सूत्रम्॥

|| bhṛgu sūtram ||

लग्नाद् द्वितीये रविफलम्
lagnād dvitīye raviphalam
lagnād Lagna or Ascendant, dvitīye second, raviphalam fruits or results of the Sun
Translation: BhriguThe results of the Sun in the second house.

 

मुखरोगी॥ २२॥ पंछविंशतिवर्षे राजदन्डेन द्रव्यच्छेदः॥ २३॥ उच्चे स्वक्षेत्रे ना दोषः॥ २४॥
mukharogī ||22|| paṁchaviṁśativarṣe rājadanḍena dravyacchedaḥ ||23|| ucce svakṣetre nā doṣaḥ ||24||
mukha the mouth, face; rogī disease; paṁchaviṁśativarṣe twenty fifth year; rājadanḍena kings punishment; dravya object, thing; cchedaḥ cut off, torn off, separated; ucce or exalted; svakṣetre own sign; nā no, won’t occur; doṣa fault, deficiency, vice;
Translation: If the Sun is in the second house person will suffer from disease of the mouth (face). In the twenty-fifth year the person will suffer on account of the wrath of Government and can suffer the loss of wealth. This problem will not happen if the Sun is in own sign (Leo) or in its sign of exaltation (Aries).

 

पापयुते नेत्ररोगी॥ २५॥ स्वल्पविद्वान् रोगी॥ २६॥ शुभवीक्षिते धनवान् दोषादीन् व्यपहरती॥ २७॥ नेत्रसौख्यम्॥ २८॥ स्वोच्चे स्वक्षेत्रे वा बहुधनवान्॥२९॥
pāpayute netrarogī || 25|| svalpavidvān rogī || 26|| śubhavīkṣite dhanavān doṣādīn vyapaharatī || 27|| netrasaukhyam || 28|| svocce svakṣetre vā bahudhanavān || 29||
pāpayute conjoined with a malefic; netraroge disease of the eye; svalpa very small or little; vidvān learned, intelligent, wise; rogī diseased; śubha auspicious; vīkṣite looked at, aspected; dhanavān wealthy, rich; doṣā darkness, fault; dīn sad, depressed; vyapaharatī: to take away, remove, destroy; netrasaukhyam health of the eyes;
svocce own sign and sign of exaltation; or; bahudhanavān wealthy, rich;
Translation: If the Sun is associated with a malefic planet, the native will get an eye-disease; he will have little knowledge and will be of ill health. If the Sun is aspected by benefics the person will be protected from these evils and will be wealthy.

 

बुधयुते पवनवाक्॥ ३०॥ धनाधिपः स्वोच्चे वाग्मी॥ ३१॥ शास्त्रजः जानवान् नेत्रसौख्यम् राजयोगश्छ॥ ३२॥
budhayute pavanavāk || 30|| dhanādhipaḥ svocce vāgmī || 31|| śāstrajaḥ jānavān netrasaukhyam rājayogaścha || 32||
budhayute conjoined Mercury; pavana wind, air; vāk speech; dhanādhipa lord of the second house; svocce own sign and sign of exaltation; vāgmī talkative, eloquent; śāstrajaḥ learned in shastras or sacred scriptures; jānavān knowledgeable; netrasaukhyam good eye sight; rājayogaścha rajayoga.
Translation: If the Sun is with Mercury the native will stammer in speech. If the lord of the second house is posited in his own sign (Leo) or exaltation sign (Aries), the person will be eloquent, will have knowledge of ancient scriptures, will be learned and will enjoy good eyesight. This disposition will cause Rajayoga.

Spread the love

The Sun in the First house

॥ भृगु सूत्रम्॥
|| bhṛgu sūtram ||

अथ तन्वादिद्वादशभावस्थितरविफलमाह
atha tanvādidvādaśabhāvasthitaraviphalamāha
atha now; tanva part of the body; adi and other; dvādaśabhāva twelve bhavas or houses; sthita standing, being placed in; ravi Ravi, the Sun; phala fruit, result; māha great.
Translation: Now begins the twelve houses beginning from the Lagna and the placement of the Sun therein.

तत्रादौ लग्ने रविफलम्
tatrādau lagne raviphalam
tatrādau therefore, therein; lagne Lagna or ascendant; raviphalam the results of the Sun.
Translation: Therefore we can begin with the results of the Sun in the ascendant.

आरोग्यं भवति॥ १॥
पित्तप्रकृतिः नेत्ररोगी॥ २॥
मेधावी सदाचारी वा॥ ३॥
उष्नोदरवान्॥ ४॥
मूर्खः पुत्रहीनः॥ ५॥
तिक्ष्नबुद्धिः॥ ६॥
अल्पभाषी प्रवासशीलः सुखी॥ ७॥
स्वोच्चे कीर्तिमान्॥ ८॥
बलिनिरीक्षिते विद्वान्॥ ९॥
नीचे प्रतापवान्॥ १०॥
जानद्वेषी दरिद्रः अन्धकः॥ ११॥
शुभदृष्टे न दोषः॥ १२॥
सिंहे स्वांशे नाथह्॥ १३॥
कुलीरे जानवान्॥ १४॥
रोगी बुदबुदाक्षह्॥ १५॥
मकरो हृद्रोगी॥ १६॥
मीने स्त्रीजनसेवी॥ १७॥
कन्यायां रवौ कन्याप्रजः दारहीनः कृतघ्नः॥ १८॥
क्षेत्री शुभयुक्तह् आरोग्यवान्॥ १९॥
पापयुते शत्रुनीछक्षेत्रे तृतीये वर्षे ज्वरपीडा॥ २०॥
शुभदृष्टे न दोषः॥ २१॥
ārogyaṁ bhavati || 1||
pittaprakṛtiḥ netrarogī || 2||
medhāvī sadācārī vā || 3||
uṣnodaravān || 4||
mūrkhaḥ putrahīnaḥ || 5||
tikṣnabuddhiḥ || 6||
alpabhāṣī pravāsaśīlaḥ sukhī || 7||
svocce kīrtimān || 8||
balinirīkṣite vidvān || 9||
nīce pratāpavān || 10||
jānadveṣī daridraḥ andhakaḥ || 11||
śubhadṛṣṭe na doṣaḥ || 12||
siṁhe svāṁśe nāthah || 13||
kulīre jānavān || 14||
rogī budabudākṣah || 15||
makaro hṛdrogī || 16||
mīne strījanasevī || 17||
kanyāyāṁ ravau kanyāprajaḥ dārahīnaḥ kṛtaghnaḥ || 18||
kṣetrī śubhayuktah ārogyavān || 19||
pāpayute śatrunīchakṣetre tṛtīye varṣe jvarapīḍā || 20||
śubhadṛṣṭe na doṣaḥ || 21||

ārogyaṁ health; bhavati state of being, the house;
pittaprakṛtiḥ of pitta constitution or nature; netrarogī eye disease;
medhāvī a learned man, teacher, Pandit; sadācārī vā of a good manners, virtuous conduct;
uṣno burning, boiling; daravān one with large belly;
mūrkha stupind, foolish, dull; putrahīna childless;
tikṣna sharp; buddhiḥ intelligence, reason, comprehension;
alpabhāṣī speaking little; pravāsa deweeling abroud, absent from home; śīla habbit; sukhī happy;
svocce sva and Uccha; kīrtimān famous, praised;
bali powerful, strong; nirīkṣite to be aspected; vidvān educated;
nīce nicca or debilitated; pratāpavān dignified, powerfull;
jānadveṣī dislike for knowledge; daridraḥ deprived of; andhakaḥ blind;
śubhadṛṣṭe aspected by shubha graha; na doṣaḥ harm, damage;
siṁhe Leo; svāṁśe in own amsha; nātha owner, lord;
kulīre sign Cancer; jānavān knowledgeable;
rogī diseased, sick; budabudākṣah diseases of the skin;
makaro Makara, sign Capricorn; hṛdrogī disesase of the hearth;
mīne Mina, sign Pieces; strījana woman; sevī serving;
kanyā a girl, daughter; ravau Ravi, the Sun; kanyā Kanya, sign Virgo; prajaḥ to be born, progeny; dāra wife; hīnaḥ deprived of, abounded; kṛtaghnaḥ ungrateful;
kṣetrī occupy, place; śubhayuktah yuti with shubha planet; ārogyavān healthy, devoid of disease;
pāpayute yuti with papa planet; śatru enemy; nīcha debilitated; kṣetre place, sign; tṛtīye varṣe third year; jvarapīḍā fever;
śubhadṛṣṭe na under the benefic aspect; doṣaḥ vice, deficiency;

Translation: When Sun is placed in the first house or ascendant the person will enjoy good health. Person will be of pitta constitution and will suffer from the disease of the eye. He will be learned and will imbibe good manners. He will suffer on account of acidic stomach. He will be foolish and childless. The person with Sun on the Ascendant will have sharp intelligence, will not speak much and will have habit of wandering away. He will be happy.
In case that Sun is placed in its own or exaltation sign, he will be famous. If such Sun is aspect by strong planets, the native will become highly learned. In case such Sun is in the sign of its debilitation, person will be dignified. He will, however, have dislike for knowledge and will be blind. These ill effects will not be felt in case of the aspects of benefic planets.
If the Sun is placed in Leo in Rashi or Navamsha, person will acquire lordship over some territory. If the Sun is placed in the sign Cancer, person will be knowledgeable. He will, however, suffer from the disease of boils in the body. Sun placed in the sign Capricorn will bring heart disease, whilst in the sign Pieces will give that the person is subservient to his wife. If the Sun is in the sign Virgo, he will have only daughters. He will be deprived of wife and will be ungrateful. If such Sun is conjoined benefic planet the person will be devoid of diseases. Conjoined malefic planets, in inimical sign or debilitated, person will suffer from fever in his third year. Such unfavourable effects will not be felt in case Sun is aspected by benefic planets.

Spread the love
Mritjunđaja mantra

Mritjunđaja mantra

Reč Mṛtyu znači smrt (srp. mrtav) dok jaya znači pobeda. Mritjunđaja doslovno znači ‘pobeda nad smrću’.

Postoje brojne mantre za zaštitu od smrti i drugih oblika patnje, ali se Mritjunđaja, u svetoj literaturi, ističe kao najbolja. Ova mantra je upućena Gospodu Šivi i može se pronaći u Rig Vedi (7 mandala, 59 poglavlje) kao i u Jađur Vedi (3.60). Mantru mogu ponavljati svi u svrhu dobrog zdravlja, oslobađanja od ropstva i drugih problema i može se recitovati u bilo koje doba dana.

Mṛtyuṅjaya mantra
anuštub ćandas – 32 sloga = 4 pade (4×8=32)
Na početku mantre se dodaje OM.

त्रयंबक्कं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मूक्षीय मामृतात्॥
trayaṁbakkaṁ yajāmahe sugandhiṁ puṣṭivardhanam|
urvārukamiva bandhanān mṛtyormūkṣīya māmṛtāt ||

Izgovor:
(om) trajambakam jađamahe sugandhim puštivardhanam
urvarukamiva bandhanan mrtjormokšija maamritat.

Mritjunđaja mantra se savetuje u lošim periodima i univerzalno u vreme zdravstvenih problema i životno opasnih situacija npr. operacija. Postoje dva oblika mantre:
1. Mritjunđaja biđa mantra: om đum sah
2. Mritjunđaja mantra:
Om trajambakkam jađamahe sugandhimà puštivardhanam
urvaruhamiva bandhanan mritjormokšija maamritat

Mantru treba početi praktikovati od ponedeljka. Savetuje se ponavljanje mantre, ujutro i naveče po 108x (ili jedan krug na brojanici od 108 zrna) u trajanju od 40 dana. Idealna brojanica je rudrakša mala.

Spread the love