eighth house

Rahu or Ketu in the Eighth house

  लग्नादष्टमे राहुकेत्वोः फलम् lagnādaṣṭame rāhuketvoḥ phalam lagnād Lagna or Ascendant, aṣṭame eighth, rāhuketvo phalam fruits or results of the Rahu or Ketu Translation: The results of the Rahu or Ketu in the eighth house.

Spread the love

Saturn in the Eighth house

  लग्नादष्टमे शनिफलम् lagnādaṣṭame śaniphalam lagnād Lagna or Ascendant, aṣṭame eighth, śaniphalam fruits or results of the Saturn Translation: The results of the Saturn in the eighth house.   त्रिपादायुः दरिद्री शूद्रस्त्रीरतः सेवकः॥ ३७॥ उच्चस्वक्षेत्रे दीर्घयुः॥ ३८॥ अरिनीचगे भावाधिपे अल्पायुः॥ ३९॥ कष्टान्नभोगी॥ ४०॥   tripādāyuḥ daridrī śūdrastrīrataḥ sevakaḥ || 37|| uccasvakṣetre dīrghayuḥ || 38|| arinīcage …

Saturn in the Eighth house Read More »

Spread the love

Jupiter in the Eighth house

लग्नादष्टमे गुरुफलम् lagnādaṣṭame guruphalam lagnād Lagna or Ascendant, aṣṭame eighth, guruphalam fruits or results of the Jupiter Translation: The results of the Jupiter in the eighth house.   अल्पायुः नीचकृत्यकारी॥ ३८॥ पापयुते पतितः॥ ३९॥ भावाधिपे सुभयुते रन्ध्रे दीर्घयुः॥ ४०॥ बलहीने अल्पायुः॥ ४१॥ पापयुते सप्तदशवर्षदुपरि विधवासंगमो भवति॥ ४२॥ उच्चस्वक्षेत्रे दीर्घयुः बलहीनः अरोगी योगपौरुषः विद्वान् वेदशास्त्रविचक्षणः॥ ४३॥ …

Jupiter in the Eighth house Read More »

Spread the love

Mars in the Eighth House

लग्नादष्टमे भौमफलम् lagnādaṣṭame bhaumaphalam lagnād Lagna or Ascendant, aṣṭame eight, bhaumaphalam fruits or results of the Mars Translation: The results of the Mars in the eight house.   नेत्ररोगी अर्धायुः पित्ररिष्टं मूत्रकृच्छृरोगः॥ ६६॥ अल्पपुत्रवान् वातशूलादिरोगः दारसुखयुतः॥ ६७॥ शुभयुते देहारोग्याम् दीर्घयु मुनष्यादि वृद्धिः॥ ६८॥ पापक्षेत्रे पापयुते ईक्षणवशाद्वात क्ष्यादि रोगः मूत्रकृच्छृधिक्यं वा॥ ६९॥ मध्यमायुः॥ ७०॥ भावाधिपबलयुते पूर्नायुः॥ …

Mars in the Eighth House Read More »

Spread the love

Preuzmite besplatno poglavlje!


Preuzmite poglavlje knjige tako što ćete uneti Vaše podatke u naznačena polja. 

Truths about the sun signs

Grab a sample!

Subscribe to receive a free sample chapter of the Book!