The Sun in the Third House

॥ भृगु सूत्रम्॥ || bhṛgu sūtram ||   लग्नातृतीये रविफलम् lagnātṛtīye raviphalam lagnā Lagna or Ascedent; tṛtīye third; raviphalam fruits or results of Sun Translation: The results of the Sun in the third house.   बुद्धिमान् अनुजरहितः ज्येष्ठनाशः ॥ ३३॥ पंचमे वर्षे चतुरश्टद्वादशवर्षे वा किंचित्पीदा॥ ३४॥ पापयुते क्रूरकर्ता॥ ३५॥ द्विभ्रातृमान् पराक्रमी॥ ३६॥ युद्धे शूरश्च॥ ३७॥ …

The Sun in the Third House Read More »

Spread the love