Saturn in the First house (Ascendant)

Saturn in the First house (Ascendant)

अथ तन्वादिद्वादश भावस्थित शनिफलमाह तत्रादौ लग्ने शनिफलम् atha tanvādidvādaśa bhāvasthita śaniphalamāha tatrādau lagne śaniphalam atha now; tanva part of the body; adi and other; dvādaśabhāva twelve houses; sthita standing, being placed in; śani planet Saturn; phalam fruit, result; tatrādau therefore, therein; lagne Lagna or ascendant; śaniphalam the results of the Venus. Translation: Now begins the twelve houses beginning from the Lagna and the placement of the Saturn therein. Therefore we can begin with the results

Venus in the Twelfth house

Venus in the Twelfth house

लग्नाद्द्वादशे भृगुफलम् lagnāddvādaśe bhṛguphalam lagnād Lagna or Ascendant, dvādaśe twelfth, bhṛguphalam fruits or results of the Venus Translation: The results of the Venus in the twelfth house.   बहुलदारिद्रयवन्॥ ६५॥ पपयुते विषयलुब्धपरः॥ ६६॥ शुभयुक्तश्चेत् बहुधनवान्॥ ६७॥ शय्याखट्वंगादिसौख्यवान् शुभलोकप्राप्तिः पापयुते नरकप्राप्तिः॥ ६८॥   bahuladāridrayavan || 65|| papayute viṣayalubdhaparaḥ || 66|| śubhayuktaścet bahudhanavān || 67|| śayyākhaṭvaṁgādisaukhyavān śubhalokaprāptiḥ pāpayute narakaprāptiḥ || 68||   bahula much, broad, abundance; dāridrayavan one who is poor; papayute conjoined malefic; viṣaya sexual enjoyment,

Venus in the Eleventh house

Venus in the Eleventh house

लग्नादेकादशे भृगुफलम् lagnādekādaśe bhṛguphalam lagnād Lagna or Ascendant, ekādaśe eleventh, bhṛguphalam fruits or results of the Venus Translation: The results of the Venus in the eleventh house.   विद्वान् बहुधनवान् भूमिलाभवान् दयावान् शुभयुते अनेक वाहनयोगः॥ ६२॥ पापयुते पापमूलद् धनलाभः॥ ६३॥ शुभयुते शुभमुलात् नीचर्क्षे पापरन्ध्रेशादियोगे लाभहीनः॥ ६४॥   vidvān bahudhanavān bhūmilābhavān dayāvān śubhayute aneka vāhanayogaḥ || 62|| pāpayute pāpamūlad dhanalābhaḥ || 63|| śubhayute śubhamulāt nīcarkṣe pāparandhreśādiyoge lābhahīnaḥ || 64||   vidvān learned, intelligent, wise; bahudhanavān wealthy,

Venus in the Tenth house

Venus in the Tenth house

लग्नाद्दशमे भृगुफलम् lagnāddaśame bhṛguphalam lagnād Lagna or Ascendant, daśame tenth, bhṛguphalam fruits or results of the Venus Translation: The results of the Venus in the tenth house.   बहुप्रतापवान् पापयुते कर्मविघ्नकरः गुरुबुधचन्द्रयुते अनेकवाहनारोहणवान्॥ ५९॥ अनेकऋतुसिद्धिः॥ ६०॥ दिगन्तविश्रुतकीर्तिः अनेकराजयोगः बहुभाग्यवान् वाचालः॥ ६१॥   bahupratāpavān pāpayute karmavighnakaraḥ gurubudhacandrayute anekavāhanārohaṇavān || 59|| anekaṛtusiddhiḥ || 60|| digantaviśrutakīrtiḥ anekarājayogaḥ bahubhāgyavān vācālaḥ || 61||   bahu much, many, abundance; pratāpavān glowing heat, splendor, glory; pāpayute conjoined malefic; karmavighna impediment to work,

Venus in the Ninth house

Venus in the Ninth house

लग्नान्नवमे भृगुफलम् lagnānnavame bhṛguphalam lagnād Lagna or Ascendant, navame ninth, bhṛguphalam fruits or results of the Venus Translation: The results of the Venus in the ninth house.   धार्मिकः तपस्वी अनुष्ठनपरः॥ ४९॥ पादेबहूत्तमलक्षणः धर्मी भोगवृद्धिः सुतदारवान्॥ ५०॥ पितृ दीर्घयुः॥ ५१॥ तत्र पापयुते पित्ररिष्टवान्॥ ५२॥ पापयुते पापक्षेत्रे अरिनीचगे धनहानिः॥ ५३॥ गुरुदारगः॥ ५४॥ शुभयुते भाग्यवृद्धिः॥ ५५॥ महाराजयोगः॥ ५६॥ वाहनकामेशयुते महाभाग्यवान् अश्वान्दोल्यादि वाहनवान्॥ ५७॥ वस्त्रालंकारप्रियः॥ ५८॥   dhārmikaḥ tapasvī anuṣṭhanaparaḥ || 49|| pādebahūttamalakṣaṇaḥ dharmī bhogavṛddhiḥ sutadāravān || 50||

Venus in the Eighth house

Venus in the Eighth house

लग्नादष्टमे भृगुफलम् lagnādaṣṭame bhṛguphalam lagnād Lagna or Ascendant, aṣṭame eighth, bhṛguphalam fruits or results of the Venus Translation: The results of the Venus in the eighth house.   सुखी चतुर्थे वर्षे मातृगण्डः॥ ४५॥ अर्धयुः रोगीहितदारवान् असन्तुष्टः॥ ४६॥ शुभक्षेत्रे पुर्णयुः॥ ४७॥ तत्र पापयुते अल्पायुः॥ ४८॥   sukhī caturthe varṣe mātṛgaṇḍaḥ || 45|| ardhayuḥ rogīhitadāravān asantuṣṭaḥ || 46|| śubhakṣetre purṇayuḥ || 47|| tatra pāpayute alpāyuḥ || 48||   sukhī happy, one who loves pleasure; caturthe fourth; varṣe

Venus in the Seventh house

Venus in the Seventh house

लग्नात्सप्तमे भृगुफलम् lagnātsaptame bhṛguphalam lagnād Lagna or Ascendant, saptame seventh, bhṛguphalam fruits or results of the Venus Translation: The results of the Venus in the seventh house.   अतिकामिकः मुखचुम्बकः॥ ३७॥ अर्थवान् परदाररतः वाहनवान् सकलकार्यनिपुणः स्त्रीद्वेषी सत्प्रधान जनबन्धुकलत्रः॥ ३८॥ पापयुते शत्रुक्षेत्रे अरिनीचगे कलत्रनाशः॥ ३९॥ विवाहद्वयम्॥ ४०॥ बहुपापयुते अनेककलत्रान्तर प्राप्तिः॥ ४१॥ पुत्रहीनः॥ ४२॥ शुभयुते उच्चे स्वक्षेत्रे तुले कलत्रदेशे बहुवित्तवान्॥ ४३॥ कलत्रमूलेन बहुप्राबल्ययोगः स्त्रीगोष्ठिः॥ ४४॥   atikāmikaḥ mukhacumbakaḥ || 37|| arthavān paradārarataḥ vāhanavān sakalakāryanipuṇaḥ strīdveṣī satpradhāna janabandhukalatraḥ

Venus in the Sixth house

Venus in the Sixth house

लग्नाषष्ठे भृगुफलम् lagnāṣaṣṭhe bhṛguphalam lagnād Lagna or Ascendant, ṣaṣṭhe sixth, bhṛguphalam fruits or results of the Venus Translation: The results of the Venus in the sixth house.   जातिप्रजासिद्धि शत्रुक्षयह् पुत्रपौत्रवान्॥ ३४॥ अपात्रव्ययकारी मायावादी रोगवान् आर्यपुत्रवान्॥ ३५॥ भावाधिपे बलयुते शत्रुजातिर्द्धिः शत्रुपापयुते नीचस्थे भावेशेन्दुस्थे शत्रुजातिनाशः॥ ३६॥   jātiprajāsiddhi śatrukṣayah putrapautravān || 34|| apātravyayakārī māyāvādī rogavān āryaputravān || 35|| bhāvādhipe balayute śatrujātivrddhiḥ śatrupāpayute nīcasthe bhāveśendusthe śatrujātināśaḥ || 36||   jāti birth, family, lineage; prajā procreation, offspring, family;

Venus in the Fifth house

Venus in the Fifth house

लग्नात्पंचमे भृगुफलम् lagnātpaṁcame bhṛguphalam lagnād Lagna or Ascendant, paṁcame fifth, bhṛguphalam fruits or results of the Venus Translation: The results of the Venus in the fifth house.   बुद्धिमान् मंत्री सेनापतिः॥ २९॥ मातामही दृश्वायौवनदार पुत्रवान्॥ ३०॥ राजसन्मानी मंत्री सुजः स्त्रीप्रसन्नतावृद्धिः॥ ३१॥ तत्रपापयुते पापक्षेत्रे अरिनीचगे बुद्धिजाड्ययुतः पुत्राशः॥ ३२॥ तत्रशुभयुते बुद्धिमान् नीतिमत्पुत्रसिद्धिः वाहनयोगः॥ ३३॥   buddhimān maṁtrī senāpatiḥ || 29|| mātāmahī dṛśvāyauvanadāra putravān || 30|| rājasanmānī maṁtrī sujaḥ strīprasannatāvṛddhiḥ || 31|| tatrapāpayute pāpakṣetre arinīcage buddhijāḍyayutaḥ putrāśaḥ ||