Mercury in the Fifth house

Mercury in the Fifth house

लग्नात्पंचमे बुधफलम् lagnātpaṁcame budhaphalam lagnād Lagna or Ascendant, paṁcame fifth, budhaphalam fruits or results of the Mercury Translation: The results of the Mercury in the fifth house.   मातुलगण्डःमात्रदिसौख्यंपुत्र विघ्नमेधवी मधुरभाषी बुद्धिमान्॥ ३८॥ भावाधिपे पापयुते बलहीने पुत्रनाशः॥ ३९॥ अपुत्र दत्तपुत्रप्राप्तिः पापकर्मी मंत्रवादी॥ ४०॥   mātulagaṇḍaḥmātradisaukhyaṁputra vighnamedhavī madhurabhāṣī buddhimān || 38|| bhāvādhipe pāpayute balahīne putranāśaḥ || 39|| aputra dattaputraprāptiḥ pāpakarmī maṁtravādī || 40||   mātula a maternal uncle; gaṇḍa a cheek, danger, a boil; mātradi mother

Mercury in the Fourth House

Mercury in the Fourth House

लग्नाच्चतुर्थे बुधफलम् lagnāccaturthe budhaphalam lagnād Lagna or Ascendant, caturthe fourth, budhaphalam fruits or results of the Mercury Translation: The results of the Mercury in the fourth house.   हस्तचापल्यवान् धैर्यवान् विशालाक्षः पितृमतृसौख्ययुतः॥ ३२॥ जानवान् सुखी॥ ३३॥ शोडशवर्षे द्रव्यापहाररूपेण अनेक वाहनवान्॥ ३४॥ भावाधिपे बलयुते आन्दोलिका प्राप्तिः॥ ३५॥ राहुकेतुशनियुते वाहनारिष्टवान्॥ ३६॥ क्षेत्रसुखवर्जितः बन्धुकुलद्वेषी कपटी॥ ३७॥   hastacāpalyavān dhairyavān viśālākṣaḥ pitṛmatṛsaukhyayutaḥ || 32|| jānavān sukhī || 33|| śoḍaśavarṣe dravyāpahārarūpeṇa aneka vāhanavān || 34|| bhāvādhipe balayute āndolikā prāptiḥ ||

Mercury in the Third house

Mercury in the Third house

लग्नात् तृतीये बुधफलम् lagnāt tṛtīye budhaphalam lagnād Lagna or Ascendant, tṛtīye third, budhaphalam fruits or results of the Mercury Translation: The results of the Mercury in the third house.   भ्रातृमान् बहुसौख्यवान्॥ २५॥ पंचदशवर्षे क्षेत्रपुत्रयुतः॥ २६॥ धनलाभवान्॥ २७॥ सद्गुणशाली॥ २८॥ भावाधिपे बलयुते दीर्घयुः धैर्यवान्॥ २९॥ भावाधिपे भ्रातृपीडा भीतिमान्॥ ३०॥ बलयुते भ्राता दीर्घयुः॥ ३१॥   bhrātṛmān bahusaukhyavān || 25|| paṁcadaśavarṣe kṣetraputrayutaḥ || 26|| dhanalābhavān || 27|| sadguṇaśālī || 28|| bhāvādhipe balayute dīrghayuḥ dhairyavān || 29|| bhāvādhipe

Mercury in the Second House

Mercury in the Second House

लग्नाद् द्वितीये बुधफलम् lagnād dvitīye budhaphalam lagnād Lagna or Ascendant, dvitīye second, budhaphalam fruits or results of the Mercury Translation: The results of the Mercury in the second house.   पुत्र समृद्धिः वाचालकः वेदशस्त्रविचक्षणः संकल्पसिद्वया संयुतः धनी गुणाढ्यः सद्गुणी पंचदशवर्शे बहुविद्यावान्॥ १८॥ बहुलाभप्रदः॥ १९॥ पापयुते पापक्षेत्रे अरिनीचगे विद्याविहीनः॥ २०॥ क्रूरत्ववान् पवनव्याधिः॥ २१॥ शुभयुतेवीक्षणाद्धनी॥ २२॥ विद्यावान्॥ २३॥ गुरुणा युते वीक्षिते वा गणितशास्त्राधिकारेन सम्पन्नः॥ २४॥   putra samṛddhiḥ vācālakaḥ vedaśastravicakṣaṇaḥ saṁkalpasidvayā saṁyutaḥ dhanī guṇāḍhyaḥ sadguṇī paṁcadaśavarśe bahuvidyāvān

Mercury in the First House

Mercury in the First House

अथ तन्वादि द्वादश भावस्थित बुधफलमाह तत्रादौ लग्ने बुधफलम् atha tanvādi dvādaśa bhāvasthita budhaphalamāha tatrādau lagne budhaphalam   atha now; tanva part of the body; adi and other; dvādaśabhāva twelve bhavas or houses; sthita standing, being placed in; budha the Mercury; phala fruit, result; māha great; tatrādau therefore, therein; lagne Lagna or ascendant; budhaphalam the results of the Mercury. Translation: Now begins the twelve houses beginning from the Lagna and the placement of the Mercury therein.

Mars in the Eleventh & Twelfth House

Mars in the Eleventh & Twelfth House

लग्नादेकदश भौमफलम् lagnādekadaśa bhaumaphalam lagnād Lagna or Ascendant, ekadaśa eleventh, bhaumaphalam fruits or results of the Mars Translation: The results of the Mars in the eleventh house.   बहुकृत्यवान् धनी स्वगुने राशुलाभवान्॥ ८६॥ क्षेत्रेशयुते राजाधिपत्यवान्॥ ८७॥ शुभद्वययुते माहाराजाधिपत्ययोगः॥ ८८॥ भ्रातृवित्तवान्॥ ८९॥   bahukṛtyavān dhanī svagune rāśulābhavān || 86|| kṣetreśayute rājādhipatyavān || 87|| śubhadvayayute māhārājādhipatyayogaḥ || 88|| bhrātṛvittavān || 89||   bahu much, many, abundant; kṛtyavān to be done or performed, feasible, bribed or hired; dhanī

Mars in the Tenth House

Mars in the Tenth House

लग्नाद्दशमे भौमफलम् lagnāddaśame bhaumaphalam lagnād Lagna or Ascendant, daśame tenth, bhaumaphalam fruits or results of the Mars Translation: The results of the Mars in the tenth house.   जनवल्लभः॥ ७५॥ भावाधिपे बलयुते भ्राता दीर्घयुः॥ ७६॥ विशेश भाग्यवान् ध्यानशीलवान् गुरुभक्ति युतः॥ ७७॥ पापयुते कर्मविघ्नवान्॥ ७८॥ शुभयुते शुभक्षेत्रे कर्मसिद्धिः॥ ७९॥ कीर्तिप्रतिश्ठावान् अष्टादशवर्षे द्रव्यार्जन समर्थः॥ ८०॥ सर्वसमर्थः दृढगात्र चोरबुद्धिः पापयुते पापक्षेत्रे कर्मविघ्नकरः॥ ८१॥ दुष्कृतिः॥ ८२॥ भाग्येश कर्मेशयुते महाराजयौवराज्ये पत्ताभिषेकवान्॥ ८३॥ गुरुयुते गजान्तैश्वर्यवान्॥ ८४॥ बूसमृद्धिमान्॥ ८५॥   janavallabhaḥ ||

Mars in the Ninth House

Mars in the Ninth House

लग्नान्नवमे भौमफलम् lagnānnavame bhaumaphalam lagnād Lagna or Ascendant, navame ninth, bhaumaphalam fruits or results of the Mars Translation: The results of the Mars in the ninth house.   पित्रारिष्टम्॥ ७२॥ भाग्यहीनः॥ ७३॥ उच्चस्वक्षेत्रे गुरुदारगः॥ ७४॥   pitrāriṣṭam || 72|| bhāgyahīnaḥ || 73|| uccasvakṣetre gurudāragaḥ || 74||   pitrāriṣṭam loss of father, injury to father; bhāgyahīna loss of happiness; ucca exalted; svakṣetre own sing; gurudāraga gurus wife.   Translation: If Mars is in the ninth house

Mars in the Eighth House

Mars in the Eighth House

लग्नादष्टमे भौमफलम् lagnādaṣṭame bhaumaphalam lagnād Lagna or Ascendant, aṣṭame eight, bhaumaphalam fruits or results of the Mars Translation: The results of the Mars in the eight house.   नेत्ररोगी अर्धायुः पित्ररिष्टं मूत्रकृच्छृरोगः॥ ६६॥ अल्पपुत्रवान् वातशूलादिरोगः दारसुखयुतः॥ ६७॥ शुभयुते देहारोग्याम् दीर्घयु मुनष्यादि वृद्धिः॥ ६८॥ पापक्षेत्रे पापयुते ईक्षणवशाद्वात क्ष्यादि रोगः मूत्रकृच्छृधिक्यं वा॥ ६९॥ मध्यमायुः॥ ७०॥ भावाधिपबलयुते पूर्नायुः॥ ७१॥   netrarogī ardhāyuḥ pitrariṣṭaṁ mūtrakṛcchṛrogaḥ || 66|| alpaputravān vātaśūlādirogaḥ dārasukhayutaḥ || 67|| śubhayute dehārogyām dīrghayu munaṣyādi vṛddhiḥ || 68||