Mudrac Parašara u svom monumentalnom delu Brihat Parašara Hora Šastra (nadalje BPHŠ) u poglavlju 34. iznosi znanje o karakama, počevši od atmakarake.

Prevod: 1-2. Sada ću govoriti o Atmi i drugim karakama planeta. Postoji sedam karaka brojano od Sunca do Saturna; ili osam karaka brojano od Sunca do Rahua. Neki kažu da samo u slučaju kada dve ili više planeta dele isti stepen, Rahu postaje deo karaka. Na ovaj način postoji samo sedam planeta. Dok neki kažu da postoji sedam planeta, uključujući i Rahua, nezavisno od navedene situacija.


Komentari: Podela karaka sa kojom mudrac Parašara počinje ovo poglavlje (poglavlje 34) BPHŠ odnosi se na čarakarake ili karake planeta u odnosu na njihov stepen u znaku u kom se nalaze. Osim toga, Parašara ovde navodi da je podela na sedam ili osam čara karaka bila tema astroloških diskusija još u drevnog doba. U našoj tradiciji (đotiš tradiciji Šri Aćjuta Dasa) sledi se učenje po kojem Rahu učestvuje u šemi od osam čarakaraka. Naime, živa bića (ili đivatma) svedoče putovanje duše i raspored planeta u odnosu na čarakaraka šemu pokazuje karmu koju individualna duša nosi (atmakaraka) i karmu koju ima u odnosu na druge životne aspekte (ostale čara karake). Ketu nije deo čara karaka šeme budući da predstavlja mokšu ili prosvetljenje. Šema od sedam čarakaraka u kojoj Rahu nema udeo, već samo sedam tatva planeta, koristi se u slučaju neživih stvari (ili đadatme).

Prevod: 3-8. Definicija atma karake: Atma karaka planeta je planeta na najvišem stepenu. Ukoliko se više planeta nađe na istom stepenu, tada planeta koja ima više kala (minuta), i ukoliko su minute iste, tada planeta koja ima više vikala (sekundi) pokazuje Atma karaka planetu. Učeni astrolog ne sme uzeti za Atma karaku planetu koja nije na najvišem stepenu i minuti. Planeta na najvišem stepenu je Atma karaka, planeta na najnižem stepenu je Antjakaraka i planeta koja nije na najvišem niti je na najnižem stepenu postaju madjakheta i on je ujedno i upakheta. Usled Rahuovog retrogradnog kretanja, njegov stepen se oduzima od 30. O Braminu, od svih karaka, Atma karaka zovemo i glavna karaka. O najbolji među braminima, prema njemu se treba odnositi kao prema kralju među ostalima. Kao i u kraljevstvu, kralj je najpoznatija osoba od svih ljudi, on je glavni za sva zbivanja u zemlji i ima pravo da zatvori ili pusti ljude.
Komentari: Parašara ovde navodi kako odrediti Atma i ostale karake u horoskopu. Planeta na najvišem stepenu, minuti i sekundi, nezavisno od znaka, postaje Atma karaka planeta ili kralj horoskopa. Kod Rahua primenjujemo izuzetak usled njegovog retrogradnog kretanja, tako što od 30 stepeni oduzmemo stepen, minut i sekund na kom se Rahu nalazi i na osnovu tog stepena određujemo njegovo mesto u čarakaraka šemi.
Parašara ovde jasno imenuje planetu sa ulogom atma karake kraljem celokupnog horoskopa. Stanje/snaga atmakarake planete u čartu osobe govori o stanju celokupnog horoskopa, baš kao što stanje/snaga kralja govori o situaciji u celokupnom kraljevstvu.

Prevod: 9-12. Važnost atma karake: O Vipra, baš kao što kraljev sin, njegovi ministri itd. obavljaju zadatke, na sličan način ostale karake daju svoje rezultate kada su u saglasju sa kraljem. O Braminu, baš kao što ministri i ostali nisu u stanju obaviti posao ukoliko su neprijatelji sa kraljem, na isti način, ukoliko atma karaka nije povoljna, ostale karake ne mogu doneti povoljne rezultate. O Braminu, baš kao što su ministri i ostali povoljni kada je kralj povoljan, na isti način ostale karake ne ispoljavaju nepovoljne uticaje kada je atma karaka povoljna.
Komentar: Ova šloka jasno govori o važnosti stanja atma karaka planete (kralja) za dobrobit celokupnog horoskopa. On posebno naglašava važnost Putra karake (sin, karaka koja predstavlja decu) i Amatjakarake (ministri, karma ili profesija) što nikako nije slučajnost. Iako se prethodno princip odnosi na sve čarakarake, Putrakaraka (PK) i Amatjakaraka (AmK) zajedno sa atmakaraka planetom (AK) učestvuju u formiranju bitnih planetarnih joga (rađajoga).
U praktičnoj analizi horoskopa je jako bitno sagledati koje planete/planetarne joge uživaju podršku atmakaraka planete, jer bez podrške atme čak i najveće joge gube na svojoj potenciji, dok planete/planetarne joge u direktnoj vezi sa atmakarakom će zasigurno igrati bitnu ulogu u životu osobe. U ovom smislu je veoma bitna sambanda ili međusobni odnos Atmakarake sa drugim planetama, a među njima je od ogromne važnosti Marana karaka stan kao i pačakadi sambanda.

Prevod: 13-17 Ostale karake: O najbolji među Braminima, planeta pored atma karake (po stepnu) zove se Amatja karaka, planeta na nižem stepenu od amatja karake zove se Bratri karaka, sledeća do Bratri karake je Matri karaka i planeta do nje, na osnovu stepena, je Pitri karaka; sledeća je Putra karaka a potom Đati karaka (faktor kaste) i sledeća do Đati karake je bez sumnje strikaraka (supružnik). Još iz davnog doba, Bramini govore o njima kao čarakarakama (promenjivi signifikatori). Neki drugi astrolozi istu planetu zovu Matri i Putra karakom. Ako je stepen na kom se dve planete nalaze isti, obe planete se smatraju istom karakom i, o najbolji među Braminima, u tom slučaju druga karaka biva pomračena (pod eklipsom). U datoj situacijia, povoljnosti ili nepovoljnosti ove planete mogu se sagledati kroz stalnu (fiksnu) karaku (signifikatora).
Komentar: Čarakarake su promenjive karake budući da zavise od stepena (minuta i sekunde) na kojoj se planeta nalazi u svakom pojedinačnom horoskopu. Planeta na najvišem stepenu je Atma karaka i lista ostalih čarakaraka izgleda ovako:

Stepen Čarakaraka Značenja

Najviši stepen Atmakaraka Duša, individualna duša, unutrašnja priroda
Drugi Amatja karaka Ministar, karma joga
Treći Bratri karaka Braća i sestre, guru
Četvrti Matri karaka Majka
Peti Pitri karaka Otac
Šesti Putra karaka Deca
Sedmi Gnati karaka Rodbina, grupa
Najniži stepen Dara karaka Suprug/supruga, bogastvo

Parašara u istoj šloki navodi da u slučaju da se dve (ili više) planeta nađe na istom stepenu, nezavisno od znaka, planeta na nižem stepenu prolazi kroz iskustvo eklipse ili uništenja. Dalja sudbina značenja ove planete zavisi od fiksne (stira) karake za datu planetu i time direktno implicira i dugovečnost osoba predstavljenih datom karakom.

Primer 1: Svami Vivekananda – određivanje čarakaraka

Redosled čarakaraka:
Sunce 29°27′ – Atmakaraka (AK)
Mesec 17°28′- Amatjakaraka (AmK)
Saturn 13°35′ – Bratri karaka (BK)
Merkur 11°48′ – Matri karaka (MK)
Rahu 22°16′ – Pitri karaka (PiK)
Venera 7°08′ – Putra karaka (PK)
Mars 6°20′ – Gnati karaka (GK)
Jupiter 4°02′ – Dara karaka (DK)

Napomena: Novi Rahuov stepen je 7°44′ i time Rahu (PiK) i Venera (PK) ispunjavaju uslov za čarakaraka izmenu. Na osnovu Prašarinog učenja, planeta na višem stepenu (Rahu, PiK) prolazi kroz proces promene čarakarake, te Venera postaje nova PiK ili signifikator za oca/starešine/autoritete. Mesto Putra karaka ostaje upražnjeno i snaga Jupitera, fiksnog signifikatora za decu/potomstvo preuzima ulogu Putra karake.
Naša tradicija dodaje da, kada su MK i PiK deo čarakaraka izmene, događaji u vezi sa roditeljima donose trajne posledice/uticaj na osobu . Budući da se Pitri karaka (otac) nalazi u čarakaraka izmeni, događaji u vezi sa ocem predstavljaju ključnu prekretnicu u Vivekanandinom životu. Dobro je poznat podatak da je Vivekananda tek posle iznenadne smrti oca našao utehu u Šri Ramakrišni, svom duhovnom učitelju (Sunce vladar 9om kućom oca i događaj se odigrao u njegovoj 22. godini, koja je ujedno i prirodna godina sazrevanja Sunca. Ovde ne možemo zanemariti činjenicu da je Sunce ujedno i Atmakaraka planeta te je ovaj događaj od izuzetnog značanja za Vivekanandin duhovni razvoj i ključni momenat koji ga je poveo u duhovnom pravcu!

Različite planete u ulozi Atmakarake
Ovde se dotičemo sledećeg učenja na temu atmakarake tj. različite planete u ulozi atmakarake. Atmakaraka planeta je planeta na najvišem stepenu i u skladu sa tim, ujedno i planeta u vezu sa kojom imamo najviše karme. Budući da atmakaraka predstavlja dušu, individualnu dušu (đivatmu), našu unutrašnju prirodu, ona pokazuje i kroz koja životna iskustva/aspekte prolazimo kroz najintenzivni duhovni razvoj. Malefici pokazuju više patnje te sugerišu veći stepen duhovnog razvoja dok benefici kao atmakaraka pokazuju relativno niži stepen duhovnog razvoja (ili manje patnje budući da benefici kažnjavaju u skladu sa svojom prirodom). Retrogradne planete kao atmakaraka pokazuju duboko ukorenjene želje sa kojima osoba dolazi na svet budući da je retrogradnost priroda čvorova (Rahua i Ketua).

…nastaviće se!

Spread the love

Preuzmite besplatno poglavlje!


Preuzmite poglavlje knjige tako što ćete uneti Vaše podatke u naznačena polja. 

Truths about the sun signs

Grab a sample!

Subscribe to receive a free sample chapter of the Book!